0219875

ANUNT ACHIZITII

Anunt Achizitie – „Echipamente IT si licente”
Nr. 912/22.11.2021
Data publicarii: 22.11.2021
Solicitant: Tiger Security Services S.A.
Valoarea estimata: 29,736 lei fara TVA

Obiectul achizitiei: “Echipamente IT si licente” in cadrul proiectului ”Servicii integrate inteligente pentru reducerea numarului de persoane marginalizate din comuna Valea Ierii, judet Cluj” Cod proiect 115269.
Detalii: Conditii de participare: conform Documentației disponibilă pe site-ul: www.tiger.ro
Ofertele de preţ se vor transmite pe e-mail la adresa: proiect.tiger@gmail.com sau fizic pe adresa: Strada Soldat Ghita Serban nr. 47-53, sector 3 Bucuresti.
Informații suplimentare: Ofertele care nu indeplinesc cerintele solicitate, nu au fost transmise pe e-mail (proiect.tiger@gmail.com) sau fizic, vor fi respinse.
Durata: Termen limita de primire a ofertelor: 31.12.2021, ora 16.00.

Documente ce se ataseaza:
Anunt achizitie directa
Caiet de sarcini

ANUNȚ – ACHIZIȚIE “Echipamente IT si licente”

Tiger Security Services S.A., cu sediul în Bucuresti, Str. Soldat Ghita Serban nr. 47-53, sector 3, în calitate de Solicitant, achiziţionează “Echipamente IT si licente”

Modalitatea de atribuire: achiziţie directă
Sursa de finanţare: bugetul proiectului ”Servicii integrate inteligente pentru reducerea numarului de persoane marginalizate din comuna Valea Ierii, judet Cluj” Cod proiect 115269
Detalii anunţ:

Tip anunţ: achiziție directă
Tip contract: prestari servicii
Denumirea achiziţiei: “Echipamente IT si licente”
Cod clasificare CPV: 30232110-8; 38652120-7; 30213100-6;
Conditii de participare: Ofertele se vor transmite pe e-mail la adresa: proiect.tiger@gmail.com sau fizic la adresa str. Soldat Ghita Serban nr. 47-53, sector 3 Bucuresti.
Criteriul atribuire: prețul cel mai scăzut
Valoarea estimată: 29,736 lei fara TVA
Termen limită primire oferte: 31.12.2021, ora 16.00

Informații suplimentare: Ofertele care nu indeplinesc cerințele solicitate, nu au fost transmise pe e-mail (proiect.tiger@gmail.com) sau fizic, vor fi respinse.

Modul de prezentare a ofertei
Oferta se va transmite pe e-mail la adresa: proiect.tiger@gmail.com sau fizic la adresa Strada Soldat Ghita Serban nr. 47-53, sector 3 Bucuresti și va cuprinde:
1. Situația personală a ofertantului:
Evitarea conflictului de interese.
Modalitate de indeplinire
Declarație pe proprie răspundere privind neîncadrarea în situațiile potențial generatoare de conflict de interese, conform legislației în vigoare.
Persoanele cu funcții de decizie implicate în prezenta procedură sunt: Sovar Constantin Bogdan, Silviu Bagiac, Alexandru Georgescu.

2. Capacitatea de exercitare a activității profesionale:

Operatorii economici care depun oferte trebuie să dovedească o formă de înregistrare în condițiile legii, să reiasă că operatorul economic este constituit legal, ca nu se află în nici una din situațiile de anulare a constituirii și că are capacitate profesională de a realiza activitățile care fac obiectul contractului.
Informațiile vor fi reale/ actuale la momentul depunerii.
Modalitate de indeplinire
Prezentarea certificatului constatator emis de ONRC sau documente echivalente.

3. Modul de prezentare a propunerii tehnice:
Propunerea tehnică trebuie să reflecte asumarea de către ofertant a tuturor cerintelor/ obligatiilor cuprinse in caietul de sarcini.

Modalitate de indeplinire
Declaratie pe proprie raspundere privind respectarea caietului de sarcini.

4. Modul de prezentare a propunerii financiare:

– Oferta de preţ se va transmite pe e-mail la adresa: proiect.tiger@gmail.com (formular ataşat) sau fizic la adresa: Strada Soldat Ghita Serban nr. 47-53, sector 3 Bucuresti.
– Oferta are caracter ferm si obligatoriu, din punctul de vedere al continutului pe toata perioada de valabilitate a ofertei, respectiv 30 zile, trebuie sa fie semnata, pe propria raspundere, de catre ofertant sau de catre o persoana împuternicita legal de catre acesta. Actul prin care operatorul economic îsi manifesta vointa de a se angaja din punct de vedere juridic în relatia contractuala cu achizitorul, îl reprezina formularul de oferta.
Pretul din formularul de oferta se va exprima în lei cu si fara TVA si nu poate fi modificat pe perioada de valabilitate a acesteia.
Preturile vor include toate cheltuielile, taxele, impozitele si contributiile legale de orice natura în legatura cu obiectul contractului.

Modalitate de indeplinire
Se va prezenta:
Formular de oferta. Actul prin care operatorul economic isi manifesta vointa de a se angaja din punct de vedere juridic in relatia contractuala cu autoritatea contractanta, il reprezinta Fomularul de oferta.

Nota: Ofertele care depasesc valoarea fondurilor care pot fi disponibilizate pentru indeplinirea caontractului vor fi respinse ca inacceptabile.

Responsabil scheme antreprenoriat
Alexandru Georgescu

TELEFON

0219875

ADRESA

str. Ghita Serban 47 – 53,
Sector 3, Bucuresti

SOCIAL MEDIA